rama-sinta-wedd-kiss
Dhenik & Ade
Minggu Legi, 30 April 2023
Dhumateng ingkang Kinurmatan, Panjenenganingsun
Kepareng Kula Ngaturi Panjenengan Sekaliyan Saperlu Ngrawuhi Pawiwahan Dhaup Saha Syukuran
Nyuwun Pangapunten Bilih Wonten Kalepatan Anggegurit Gelar

Dhenik &
Ade

Minggu Legi, 30 April 2023

  • 00Hari
  • 00Jam
  • 00Menit
  • 00Detik

Dene bumi iku Ingsun gawe gelar, Ingsun iki becik – becike kang hanggelar. Samu barang kang dumadi iku akeh kang Ingsun gawe jodhon (lanang – wadon) supaya sira padha mikir. Mulane padha gelis (age – age) ngistokake dhwuhing Allah Ingsun iki ngelingake kelawan cetha terang saka Allah. 
Al Quran : Adz Dzariyat : 48-50

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kairing Sagunging Pakurmatan.

Sesarengan Kalian Serat Menika Kula Nyaosi Pirsa, Mugi Gusti Allah SWT

Tansah Hangganjar Kawilujengan

Ing Samudayanipun

Kula Badhe Hanggadhahi Khajat Hangemah-Emahaken Yoga Kula Estri Ingkang Asma ;

DHENIK
DWI AHMADI, S.Pd

Ibu: SUPRIATI

Bapak: AHMADI, S.Pd

Perum. Tanjung Green Regency Blok D14, Dsn. Besuk, Ds. Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk

&

ARIF FADHIL DECARECA, S.Pd

Ibu: SITI NURHAYATI

Bapak: SUWAJI, S.Pd

Dsn. Kerek, Ds. Margomulyo, Kec. Kerek, Kab. Tuban.

Kanthi nyadhong berkahing Gusti Allah SWT ingkang Maha Asih, ing pangangkah kawula sagotrah badhe nglajengaken pawiwahan dhaup saha syukuran, menggah titi wancinipun

Akad Nikah

Resepsi

Saperlu hangestreni saparing donga pangestu, Dhumateng pinanganten kekalih sumrambah ing sedayanipun. Mekaten atur kula, awit rawuh saha paring donga pangestunipun Bapak Ibu sekaliyan, kula ngaturaken agunging panuwun. Matur nembah nuwun. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dhenik &
Ade

Minggu Legi, 30 April 2023